Vacature

Lid- Raad van Toezicht

De organisatie

Coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland (ZON) is een coöperatie van zorgbedrijven in het midden van het land. ZON beschikt over een eigen wtza-vergunning en ontzorgd kleine zorgondernemers op het gebied van zorginkoop, declaraties en bedrijfsvoering. Op dit moment zijn er 18 zorgbedrijven lid van de coöperatie.
De leden van ZON kunnen, door te voldoen aan diverse kwaliteitseisen, gebruik maken van de inkoop van ZON en op die manier hun zorg leveren in ZIN.
De coöperatie is opgericht in 2020 en is sindsdien een groeiende organisatie die volop in ontwikkeling is.

De missie van ZON is een betrouwbare en betrokken coöperatie te zijn die ervoor zorgt dat de leden zich kunnen richten op ondersteuning, hulp en zorg aan hun cliënten. ZON doet dit door te werken volgens de leidende principes:

 • Partnerschap; kennisdeling, doorontwikkeling en transparantie.
 • Ontzorgen; onder meer op het gebied van zorginkoop, wet-en regelgeving en het bieden van een vraagbaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en personeel.
 • Bereikbaarheid; laagdrempelige dienstverlening, de snelheid van reageren op vragen en kansen, een adequate opvolging van in- en externe vragen en de snelheid van declareren en het uitbetalen aan de leden.
 • Kwaliteitsbewaking; samenwerking en controle op kwaliteitsbewaking, zorginhoudelijke kwaliteitsbewaking.

De leden van ZON kenmerken zich door de volgende zaken:

 • Kleinschalige zorgaanbieders op het gebied van GGZ, GHZ en V&V binnen de WLZ en de WMO en de GGZ en de GHZ binnen de Jeugdwet;
 • De intrinsieke motivatie voor het verlenen van zorg is het menselijk contact (boven het financieel belang);
 • Betrokken bij de client;
 • Gaat uit van een persoonlijke benadering van iedere client;
 • De bereidheid om een samenwerking met de coöperatie aan te gaan waardoor de juiste ondersteuning van de zorgaanbieder plaats kan vinden.

De omzet van ZON bedraagt zo’n € 3,6 miljoen in 2023 . Er werken 5 medewerkers bij ZON die allen werken vanuit huis. ZON wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht die drie leden telt. Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering.

ZON is een unieke organisatie in een uniek werkveld, waarin het toezicht zowel zorg- inhoudelijk als algemeen bestuurlijk, goed geborgd moet zijn. Een integer en professioneel toezicht van ZON, volgens de meest recente governance eisen is een belangrijk gegeven.

In verband met het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht is er een vacature voor de functie van lid van de Raad van Toezicht met bij voorkeur expertise op het gebied juridisch/HR. De starttermijn van het lid van de Raad van Toezicht is gepland voor 1 juni 2024.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt. Tevens geeft hij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).

De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de statuten en de Governancecode Zorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, treedt op als werkgever van de bestuurder en is verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de coöperatie.

De al zittende leden van de Raad van Toezicht hebben expertise op het gebied van zorg en kwaliteit en financiën en bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit aanwezig is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en kwaliteit in het algemeen en de doelstelling van ZON in het bijzonder;
 • er een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring aanwezig is en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, juridische, personeels- en organisatiekundige, bedrijfsvoerings-, financieel-economische en zorg achtergronden.

De raad komt minimaal 5-6 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

 • Je hebt een visie op de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij in zijn geheel en veel affiniteit met de uitdagingen waar ZON voor staat.
 • Ervaring met groeiscenario’s, positioneren van de organisatie en/of juridische/HR kennis is een pre.
 • Je haalt je motivatie voor deze functie uit betrokkenheid bij het maatschappelijk werkveld en je vind het leuk om een bedrijf te laten groeien.
 • Je bent bij voorkeur een ervaren toezichthouder.
 • Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de maatschappij.
 • Je bent sterk gericht op de relatie en integer in het samenspel met de bestuurder.
 • Je bent krachtig, duidelijk, verbindend en ontspannen. Je hebt voldoende tijd en vervult met gemak de rol van sparring partner en kritische vriend.

Het lid van de RvT dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de zorg en het sociaal domein in het algemeen en het werk van een coöperatie in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de coöperatie te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ZON stellen.


Het RvT lid is goed thuis in bestuurlijke besluitvorming binnen de overheid en governance vraagstukken; Ten behoeve van de functie als lid van de RvT worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten gevraagd:

 • Persoonlijkheid om een duidelijke rol te vervullen bij meningsvorming en besluitvorming.
 • Slagvaardig
 • Verbinder
 • Nieuwsgierig
 • Verantwoordelijk
 • Samen kunnen werken in teamverband
 • Kritische zelfreflectie
 • Onafhankelijk
 • Integer

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat het nieuwe RvT lid voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat je bereid bent om je relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Vergoeding en procedure

De voorzitter en leden van de RvT ontvangen een vergoeding die, zolang de organisatie in ontwikkeling en groeiende is, gebaseerd is op de huidige vrijwilligersvergoeding.

De doelstelling is dat de organisatie bij succes en groei zal aansluiten bij de klasse indeling van de WNT en op het advies van de NVTZ.

De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 1 juni 2024.

Informatie kan worden ingewonnen bij de bestuurder van ZON; Krista van Putten-Pardoel, telefonisch op 06-41825884 of via haar mailadres: krista@zorgondersteuend.nl

Meer informatie over ZON is terug te vinden op de website: https://zorgondersteunend.nl/over-zorg-ondersteunend-nederland/

Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie kan verstuurd worden naar krista@zorgondersteunend.nl